Politika integrovaného systému řízení


Vedení společnosti VAŠSTAV, s.r.o. se s plnou zodpovědností hlásí k zabezpečování integrovanému systému řízení. Tento systém tvoří v naší společnosti systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, systém ochrany životního prostředí podle EN ISO 14001:2016 a systém bezpečné práce podle ČSN ISO 45001:2018. Kvalitou všech vykonávaných činností a procesů chceme dlouhodobě zajistit svou konkurenceschopnost a prosperitu v zájmu zákazníků, pracovníků a vlastníků a současně přispívat k rozvoji celého regionu.

Naší vizí a cílem je být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín stavebních prací. Trvale uplatňujeme moderní technologická řešení staveb. Našim dalším cílem je komplexní, kvalitní a rychlá péče o svěřené objekty, a spokojenost zákazníků v našich stravovacích a ubytovacích provozech. Tyto cíle realizujeme dlouhodobou a cílevědomou spolupráci se zákazníky, dodavateli a pracovníky naší společnosti.

Nezbytným standardem je pro nás trvalé zlepšování environmentální výkonnosti firmy a snížení pracovních rizik při rozvíjení našich činností. Zlepšujeme ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů, předcházení znečištění životního prostředí, hygienické aspekty při realizaci činností a zakázek, bezpečnost práce na našich pracovištích, bezpečné užití našich služeb a zajišťujeme a vyžadujeme dodržování právních požadavků, kterým organizace podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům, pracovním rizikům a kvalitním produktům. Zavazujeme se odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika BOZP na našich pracovištích, neustále zlepšovat systém managementu BOZP a projednávat spoluúčast na SM BOZP s pracovníky.

V rámci svých kompetencí se management spolu s pracovníky podílí na trvalém rozvoji integrovaného systému a plní povinnosti managementu při naplňování požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Stanovení cílů, programů a cílových hodnot v rámci jednotlivých oddělení a jejich pravidelné hodnocení je pro nás základní metodou efektivního řízení. Naše společnost věnuje velkou pozornost vzdělávání a tréninku pracovníků. Veškeré aktivity hodnotíme podle toho, jakou měrou přispívají ke zlepšování kvality, úrovně havarijní připravenosti, bezpečnosti práce a péči o životní prostředí. Informováním pracovníků a ostatní veřejnosti o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícnou komunikací s nimi usilujeme o zvyšování povědomí vlastních pracovníků i pracovníků externích firem o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.

Proto se v naší práci řídíme následujícími zásadami:

  • vedení a řídící zaměstnanci firmy jsou při zlepšování integrovaného systému příkladem všem zaměstnancům
  • každý průběžně reaguje na připomínky zákazníků a spolupracovníků
  • každý nese odpovědnost za kvalitu své práce
  • prevencí chyb podporujeme proces trvalého zlepšování kvality své práce
  • využíváme dostupných možností pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců
  • zlepšit a rozšířit nabídkovou činnost a zviditelnit na trhu jméno VAŠSTAV, s.r.o.
  • ztotožnit se s dobrým jménem a politikou firmy VAŠSTAV, s.r.o.

Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA

ředitel společnosti

  • Sdílet