Dotace EU

Získali jsme dotace na vzdělávání

Návrh projektu


Tisková zpráva

informace o vzdělávacích projektech, kterých se účastní VAŠSTAV, s.r.o.

Projekty týkající se vzdělávání vlastních zaměstnanců:

Společnost VAŠSTAV, s.r.o. dlouhodobě věnuje velkou pozornost zvyšování kvalifikace a profesnímu vzdělávání svých zaměstnanců. Proto byly v rámci několika vzdělávacích projektů realizovány jak krátkodobé semináře zaměřené na prohlubování odborných znalostí, tak také dlouhodobé kurzy jazykového vzdělávání. Do jednotlivých projektů byli zapojeni pracovníci různých úrovní organizační struktury.

V současnosti využívá společnost VAŠSTAV, s.r.o. pro vzdělávání svých zaměstnanců následující projekty:

  • Podnikové vzdělávání zaměstnanců, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004173
  • Zavedení age managementu ve společnosti VAŠSTAV, s.r.o. za účelem podpory mezigenerační výměny zaměstnanců, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009601

Údaje o projektu:

Název projektu:Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti VAŠSTAV, s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004173

Název programu a číslo výzvy: Operační program Zaměstnanost, 043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Celkové náklady projektu: 913 256 Kč (z toho 15% je vlastní spolufinancování)

Termín realizace projektu: 1.7.2017 – 30.6.2019

Cíl projektu:

Projekt je svými aktivitami zaměřen na systematické vzdělávání pracovníků společnosti VAŠSTAV, s.r.o. s cílem zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků v souladu s kvalifikační úrovní pracovní síly, požadavky trhu práce a konkurenčního prostředí. Dílčím cílem projektu je rovněž podpora zvýšení adaptability starších pracovníků společnosti. Projekt je rozvržen do tří klíčových aktivit v délce 24 měsíců.

Údaje o projektu:

Název projektu: Zavedení age managementu ve společnosti VAŠSTAV, s.r.o. za účelem podpory mezigenerační výměny zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009601

Název programu a číslo výzvy: Operační program Zaměstnanost,03_17_079 Age management - chytrá změna v řízení, příležitosti k růstu

Celkové náklady projektu: 1 141 701,60 Kč (z toho 15% je vlastní spolufinancování)

Termín realizace projektu: 22.11.2018 – 21.9.2020

Cíl projektu:

Projekt je svými aktivitami zaměřen na systematické vzdělávání pracovníků společnosti VAŠSTAV, s.r.o. s cílem zajistit mezigenerační výměnu zkušeností, zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a podpořit fyzickou kondici prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. Projekt je rozvržen do šesti klíčových aktivit v délce 22 měsíců.

Spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně

Společnost VAŠSTAV, s.r.o. umožňuje získat odbornou praxi studentům VUT v Brně. Jedná se o studenty navazujícího magisterského programu - obor Realizace staveb. Délka odborných praxí číní 10 týdnů.

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18, 602 00 Brno

Tel.: +420 541 211 866

E-mail: vasstav@vasstav.cz

  • Sdílet